Tens un projecte integral?

Requisits per tenir la consideració de “projecte integral” susceptible d’assolir un ajut del 100%

Requisits per tenir la consideració de “projecte integral”

Mesura 1

Projectes que suposin una reforma de l’edifici i aconsegueixin una millora de la qualificació energètica d’almenys 2 lletres o, si no, s’aconsegueixi la qualificació energètica A.

Mesura 2

Projectes que suposin la instal·lació de generació elèctrica renovable que, en còmput anual, sigui equivalent, almenys, al 70% del consum elèctric de l’edifici i incloguin la realització i publicació d’un inventari de cobertes o espais per a autoconsum i el desenvolupament de canvis normatius per facilitar l’autoconsum i el desplegament de renovables al municipi. En tot cas a l’almenys el 80% de la generació renovable haurà de correspondre a consums d’entitats públiques sense activitat econòmica, tal i com ja preveu la mesura 2.

Mesura 3

Qualsevol d’aquestes dues tipologies de projecte:

  • Projectes que suposin la incorporació de generació renovable tèrmica per satisfer, almenys, el 60% de la demanda tèrmica de l’edifici per a ACS i calefacció i en el cas de projectes que incorporin bomba de calor, han de satisfer a l’almenys el 80% de la demanda de calor i fred.
  • L’execució d’una xarxa de calor per a 3 o més edificis o infraestructures. En tot cas, al menys el 80% de l’energia tèrmica en la xarxa de calor haurà de correspondre a consums d’entitats públiques, tal i com ja preveu la mesura 3.

Mesura 4 

Projectes de substitució integral de les instal·lacions d’enllumenat d’almenys el 90% de les existents, de manera que l’abast haurà de coincidir amb almenys el 90% de les instal·lacions que figuren en l’auditoria existent, inclosa la il·luminació ornamental, façanes, etc., tot això de conformitat amb els requisits que estableix l’annex I per a aquesta mesura. S’hi ha d’incloure, a més, un estudi d’alternatives que indiqui que les actuacions proposades són les que maximitzen la reducció de la contaminació lumínica de l’entorn (optimització equips, automatismes, horaris, minimització del flux hemisfèric superior, etc.).

 

Mesura 5

Qualsevol d’aquestes dues tipologies de projecte:

  • Projectes que justifiquin un estalvi energètic d’almenys el 15% respecte al perfil de mobilitat existent en l’àmbit d’implantació de la mesura i demostrin una reducció de barreres i millora de l’accessibilitat.
  • Projectes d’implementació de plataformes de transport públic a demanda, mitjançant vehicles elèctrics endollables, variable en funció de la demanda dels usuaris i que permeti realitzar un canvi modal des del vehicle privat a una manera de transport públic.

 

Altres

Projectes que combinin actuacions d’almenys tres mesures diferents de les previstes, amb un cost elegible de com a mínim 50.000 euros per mesura.

 

Per obtenir la consideració de «projectes integrals», la documentació a presentar ha d’incloure un pla estratègic que inclogui:

a) l’origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la instal·lació i el seu impacte mediambiental.

b) els criteris de qualitat o durabilitat (garanties, estàndards de qualitat, etc.) utilitzats per seleccionar els diferents components.

c) impacte sobre PIMES i autònoms que s’espera que tingui la posada en marxa i manteniment projecte, i estimació del seu impacte sobre l’ocupació local i sobre la cadena de valor industrial local, regional i nacional.

d) impactes positius previstos sobre el municipi i l’entorn en termes socials, en particular en relació amb el repte demogràfic, així com amb els reptes ambientals i econòmics.

e) pla de formació a personal adscrit a les entitats locals en relació amb l’impuls al municipi de les tipologies d’actuació objecte d’ajuda.