Programa DUS 5000

El Next Generation EU i la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran.

L’objectiu del PROGRAMA DUS 5000 és impulsar el Desenvolupament urbà sostenible, en els municipis de repte demogràfic, mitjançant actuacions que constitueixin projectes singulars d’energia neta com per exemple projectes d’eficiència energètica en edificis i infraestructures públiques, de foment de les inversions verdes i, en particular, de l’autoconsum, així com de mobilitat sostenible, incloent-hi mesures d’estalvi energètic i reducció de la contaminació lumínica.

Principals característiques del programa DUS 5000

Normativa reguladora

Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost

Àmbit d’aplicació

Municipis de fins a 5.000 habitants

Beneficiaris

Entitats locals o supralocals i organismes autònoms o entitats públiques dependents o vinculades a Entitats locals.

Terminis

 • Publicació BOE: 04 d’Agost 2021
 • Presentació sol·licituds des de 5 Novembre 2021 fins a 5 Novembre 2022 o bé fins a esgotar pressupost
 • Execució de les inversions: màxim 24 mesos des de la data de resolució de la concessió.
 • Justificació de les inversions: màxim 2 mesos des de la finalització de l’execució (amb la data límit de 30 de novembre de 2025)
q

El formulari de sol·licitud i la documentació a aportar es té que presentar amb castellà, excepte la documentació de caràcter oficial que pugui ser tramesa per una Administració pública en relació amb les tramitacions en que tingui competències.

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.

 

Altres característiques

Quantia de l’ajut

Amb caràcter general l’ajuda màxima serà del 85% del total de la despesa elegible.
Aquest percentatge es podrà incrementar fins al 100% en el cas de “projectes integrals”: particularitats.

Possibilitat de sol·licitar bestreta del 80%, un cop justificada la contractació de la inversió (no per menors)

Mínims i màxims

Per sol·licitud: inversió mínima 40.000€ i màxima 3.000.000€
Per municipi: màxim 6.000.000€ (distribuïts en diferents sol·licituds per no superar el màxim per sol·licitud)

Compatibilitat

Aquest ajuts no són compatibles amb altres ajuts que tinguin origen en un fons o programa d’ajudes de la Unió Europea.

Despeses subvencionables

 • Despeses de gestió de la sol·licitud de l’ajuda, de redacció d’informes i altra documentació que es requereix per a la sol·licitud i tramitació d’aquesta ajuda.
 • Despeses de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb la tipologia d’actuació objecte d’ajuda.
 • Despeses de redacció dels plecs objecte de licitació per a la execució de les actuacions subvencionables.
 • Despeses de la direcció facultativa de les actuacions.
 • Despeses d’execució de les obres i/o muntatge de les instal·lacions.
 • La inversió en equips i materials efectuada.
 • Despeses de gestió de la justificació de la realització de les actuacions
 • Quan sigui necessari, l’informe del auditor sobre el comte justificatiu.
 • Quan sigui necessari, l’informe que acrediti l’adequada realització de les actuacions objecte d’ajuda, emès per un organisme de control o entitat de control.
 • Altres partides necessàries (Auxiliars o no) específics de cada tipologia d’actuació per cadascuna de les mesures objecte d’ajuda.
 • Despeses de retirada de productes de construcció que continguin amiant quan per motiu de l’actuació sigui necessària la seva retirada.
 • Despeses per implantar les mesures correctores que s’adoptaran per complir els criteris tècnics i econòmics en relació a el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» .
 • Despeses que, si escau, poguessin resultar necessaris per incorporar en el projecte o memòria tècnica un Pla de Gestió de Residus.
 • Despeses que, si escau, poguessin resultar necessaris per a contractar la prestació de serveis corresponents per a l’adequació o adaptació de la normativa local relacionada amb el desenvolupament dels projectes objecte d’ajuda, sempre que aquesta adequació o adaptació faciliti l’efectivitat de la inversió subvencionable.
 • L’IVA, quan no sigui susceptible de recuperació o compensació per a l’entitat beneficiària

No es considerarà elegible cap cost relatiu a l’execució de l’actuació que hagi estat facturat amb anterioritat a la publicació del RD (04/08/2021), a excepció dels costos corresponents a actuacions preparatòries que siguin necessàries per presentar la sol·licitud o dur a terme les corresponents inversions, que podran ser considerades despeses elegibles i subvencionables si s’haguessin contractat i executat amb data posterior a l’1 de gener de 2021.