Mesura 1.
Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques

Documentació específica per a la sol·licitud de la Mesura 1

(recordar tenir en compte la documentació general)

Objecte

 • Limitar i reduir la demanda energètica en edificis públics mitjançant la millora energètica d’un o diversos d’aquests elements: envolupant, elements de climatització passius, instal·lacions de climatització, instal·lacions d’il·luminació interior, així com la digitalització de les instal·lacions anteriors que suposin un estalvi energètic .
 • Actuacions que aconsegueixin disminuir la demanda energètica d’infraestructures públiques consumidores d’energia (per exemple, piscines municipals).

Requisits tècnics, energètics i ambientals

 • Aconseguir un estalvi d’energia primària d’origen no renovable d’almenys un 30%.
 • Acreditar la millora d’almenys 1 lletra en la qualificació energètica en emissions de CO2 de l’edifici.
 • Per a edificis que disposin de certificat energètic amb qualificació A en emissions de CO2, però sigui possible millorar la qualificació de la demanda tèrmica, serà suficient acreditar mitjançant certificat energètic la millora d’una lletra en aquesta demanda.
 • Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i enderroc considerats no perillosos s’haurà de justificar que s’han preparat per a la seva reutilització, reciclatge i valorització.

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de fer la sol·licitud

 • Certificat energètic de l’edifici existent en el seu estat actual i registrat en el registre de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.
 • Certificat energètic de l’edifici que s’assolirà després de la reforma proposada per la qual se sol·licita ajuda, demostrant que el projecte permet millorar com a mínim una lletra mesura en l’escala d’emissions de CO2 / m2. Aquest certificat no és necessari que estigui registrat en el registre de l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
 • Si la sol·licitud inclou actuacions en les instal·lacions de generació tèrmica, s’haurà d’aportar esquema de principi que permeti comprendre perfectament l’actuació a desenvolupar.
 • Si la sol·licitud inclou actuacions en les instal·lacions de generació elèctrica, s’haurà d’aportar plànol d’implantació dels nous equips generadors i esquema unifilar que permeti comprendre perfectament l’actuació a desenvolupar.
 • Memòria descriptiva de les actuacions  a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable.

Documentació general a presentar per cada sol·licitud

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

 1. Certificat acreditatiu de la resolució o acord de l'òrgan de govern o de representació competent de l'entitat sol·licitant en què, de forma expressa, s'aprovin:
  1. La participació i acceptació expressa del procediment regulat per aquest Reial decret.
  2. Les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda, el pressupost total i el compromís per dotar pressupostàriament el projecte, així com el compromís per finançar la totalitat de el projecte amb caràcter previ al cobrament de l'ajuda. Aquest compromís es pot condicionar a l'obtenció de la resolució de concessió d'ajuda, així com de la bestreta que sobre la mateixa pugui concedir-se.
  3. La Memòria descriptiva de les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda.
 2. Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable (model específic facilitat per IDAE per cada tipus de mesura)
 3. Declaració responsable, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex II del RD)
 4. Declaració sobre la informació mediambiental del projecte, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex III del RD)
 5. Model declaració compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 6. Model de declaració de cessió i tractament de dades amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 7. Model d’autorització expressa a IDAE per consultar el compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social. Descarregar Model.

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.