Mesura 2.
Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum

Documentació específica per a la sol·licitud de la Mesura 2

(recordar tenir en compte la documentació general)

Objecte

 • Foment de l’ús d’energia provinent de fonts renovables mitjançant instal·lacions de generació elèctrica renovable (solar, eòlica i hidroelèctrica) destinades a l’autoconsum elèctric per part d’entitats públiques sense activitat econòmica. S’haurà de justificar que almenys el 80% de la producció elèctrica es consumeix en instal·lacions públiques sense activitat econòmica, ja sigui mitjançant autoconsum individual o compartit i que no es produeix una venda de l’electricitat generada superior al 20% de la produïda en còmput anual. La instal·lació no necessàriament ha d’estar ubicada en un edifici.

Requisits tècnics, energètics i ambientals

 • La instal·lació haurà de disposar de sistema de mesurament i registre de potència i generació elèctrica i s’haurà d’instal·lar una pantalla que informi sobre la generació elèctrica en temps real visible per a les persones que visitin l’edifici (per a instal·lacions de potència inferior a 10kW pot ser un panell estàtic). Totes han de disposar d’un lloc web de consulta pública que faciliti informació de producció elèctrica en temps real i dades històriques de la instal·lació.
 • Perquè les instal·lacions amb acumulació siguin elegibles, s’haurà de donar la condició que l’emmagatzematge no estigui directament connectat a la xarxa, sinó que serà part de la instal·lació d’autoconsum. Només seran considerades elegibles les instal·lacions d’emmagatzematge que no superin una ràtio de capacitat instal·lada d’emmagatzematge enfront de potència de generació de 2 kWh / kW. A més, han de tenir una garantia mínima de 5 anys. Les tecnologies plom-àcid per a emmagatzematge no seran elegibles.
 • Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i enderroc considerats no perillosos s’haurà de justificar que s’han preparat per a la seva reutilització, reciclatge i valorització.

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de fer la sol·licitud

 • Informe, signat per un tècnic competent, que justifiqui la previsió que el consum anual d’energia per part de consumidor o consumidors associats a la instal·lació sigui igual o major al 80% de l’energia anual generada per la instal·lació objecte de l’ajuda.
 • Plànol d’implantació dels nous equips generadors i esquema unifilar que permeti comprendre perfectament l’actuació a desenvolupar.
 • Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable.

Documentació general a presentar per cada sol·licitud

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

 1. Certificat acreditatiu de la resolució o acord de l'òrgan de govern o de representació competent de l'entitat sol·licitant en què, de forma expressa, s'aprovin:
  1. La participació i acceptació expressa del procediment regulat per aquest Reial decret.
  2. Les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda, el pressupost total i el compromís per dotar pressupostàriament el projecte, així com el compromís per finançar la totalitat de el projecte amb caràcter previ al cobrament de l'ajuda. Aquest compromís es pot condicionar a l'obtenció de la resolució de concessió d'ajuda, així com de la bestreta que sobre la mateixa pugui concedir-se.
  3. La Memòria descriptiva de les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda.
 2. Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable (model específic facilitat per IDAE per cada tipus de mesura)
 3. Declaració responsable, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex II del RD)
 4. Declaració sobre la informació mediambiental del projecte, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex III del RD)
 5. Model declaració compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 6. Model de declaració de cessió i tractament de dades amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 7. Model d’autorització expressa a IDAE per consultar el compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social. Descarregar Model.

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.