Mesura 5.
Mobilitat Sostenible

Documentació específica per a la justificació de la Mesura 5

(recordar tenir en compte la documentació general)

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de la justificació

a) Autorització d’explotació o acta de posada en servei, quan sigui preceptiva, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (en instal·lacions elèctriques de qualsevol tipologia), emès per l’empresa instal·ladora i diligenciat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

b) Com a document annex a l’informe justificatiu de l’adequada realització de les actuacions sol·licitat en l’article 19, apartat 2 a), s’inclourà la justificació documental de l’estalvi energètic obtingut per la mesura.

c) Memòria justificativa validada per un tècnic titulat competent o una entitat independent i especialitzada en l’objecte del projecte, que certifiqui la realització de les inversions objecte de l’ajuda sol·licitada.

Documentació general a presentar per cada sol·licitud de justificació

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.