Mesura 1.
Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques

Documentació específica per a la justificació de la Mesura 1

(recordar tenir en compte la documentació general)

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de la justificació

a) Certificat energètic de l’edifici existent en el seu estat actual i registrat en el registre de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

b) Certificat energètic de l’edifici que s’aconseguirà després de la reforma proposada per a la qual se sol·licita ajuda, demostrant que el projecte permet millorar, almenys, una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m² any), respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici, no sent necessari que aquest certificat energètic estigui registrat en el registre de l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.

Per a facilitar la comparació entre els certificats indicats en els paràgrafs a) i b) anteriors, els programes i versions empleats dels mateixos han de ser idèntics. Quan el certificat registrat en l’organisme competent de la comunitat autònoma estigui realitzat en un programa o versió que ja no es trobi en vigor, a més d’aquest certificat registrat s’aportarà un certificat de l’edifici existent en el seu estat actual realitzat amb un programa i versió actualment en vigor i que serà el mateix en el qual es realitzi la simulació del certificat energètic de l’edifici després de la reforma objecte de la subvenció. En aquest últim cas, tots dos certificats vindran signats per tècnic competent, però no és necessari que es trobin registrats en òrgan competent de la comunitat autònoma.

c) Per a les sol·licituds que incloguin actuacions en les instal·lacions de generació tèrmica, ja siguin actuacions de la mesura 1 o de la mesura 3, s’haurà d’aportar esquema de principi que permeti comprendre perfectament l’actuació a desenvolupar.

d) Per a les sol·licituds que incloguin actuacions en les instal·lacions de generació elèctrica, ja siguin actuacions de la mesura 1 o de la mesura 2, s’haurà d’aportar pla d’implantació dels nous equips generadors i esquema unifilar que permeti comprendre perfectament l’actuació a desenvolupar.

e) Document justificatiu de la consecució de l’estalvi del 30% d’energia primària d’origen no renovable. En els casos en els quals els certificats recollits en els apartats a) i b) anteriors recullin el total d’energia primària consumida, seran suficients aquests certificats per a demostrar l’estalvi d’energia primària obtingut. En els casos en els quals, per la naturalesa de l’actuació, no calgui o possible emetre algun d’aquests certificats o quan a causa de la incorporació d’energies renovables en l’edifici el certificat energètic del mateix no reculli tota l’energia primària consumida, s’haurà d’aportar un informe, signat per tècnic competent, que justifiqui que l’actuació aconsegueix almenys l’estalvi d’energia primària del 30%.

Documentació general a presentar per cada sol·licitud de justificació

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.