Mesura 2.
Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum

Documentació específica per a la justificació de la Mesura 2

(recordar tenir en compte la documentació general)

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de la justificació

a) Certificat final d’obra subscrit pel director d’obra i director d’execució de l’obra, en cas que sigui preceptiu.

b) Autorització d’explotació o acta de posada en servei, quan sigui preceptiva, i Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE), d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (en instal·lacions elèctriques de qualsevol tipologia), emès per l’empresa instal·ladora i diligenciat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

c) Projecte o memòria tècnica de disseny (segons sigui procedent per a la tipologia d’actuació) que s’hagi aportat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma per a l’obtenció de l’autorització d’explotació o acta de posada en servei i/o Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE).

d) Els projectes que incorporin emmagatzematge, informe signat per tècnic competent que acrediti que el sistema d’emmagatzematge no està directament connectat a la xarxa, sinó que forma part de la instal·lació d’autoconsum realitzada.

e) Els projectes que hagin declarat ser d’autoconsum col·lectiu, hauran d’aportar justificació de la seva configuració d’autoconsum col·lectiu, aportant l’acord signat per tots els participants que reculli els criteris de repartiment. En tot cas, almenys el 80% de la generació haurà de correspondre a consum per part d’entitats públiques sense activitat econòmica.

Documentació general a presentar per cada sol·licitud de justificació

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.