Mesura 4.
Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC

Documentació específica per a la sol·licitud de la Mesura 4

(recordar tenir en compte la documentació general)

Objecte

 • Reforma de les instal·lacions municipals d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior existents i mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Aquesta reforma ha d’integrar sistemes d’il·luminació que protegeixin la qualitat del cel nocturn enfront de la contaminació.
 • De manera addicional i amb objecte d’apropar als municipis més petits prestacions addicionals derivades de la connexió a internet de qualitat, es pretén també, de manera supletòria i per raons d’eficiència en la contractació pública, l’aprofitament de les infraestructures d’enllumenat municipal com a suport per a dotar de connexió d’òptima qualitat als habitants.

Requisits tècnics, energètics i ambientals

 • En termes generals s’haurà de reduir el consum d’energia final almenys un 15%, respecte al servei sobre el que s’actuï; en el cas que aquest servei sigui l’enllumenat exterior, l’actuació permetrà reduir el consum d’energia elèctrica de la instal·lació reformada almenys un 45%, assolir una qualificació energètica A o B i en tot cas han de suposar una reducció en la contribució a la contaminació lumínica, que s’haurà de justificar.
 • Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i enderroc considerats no perillosos s’haurà de justificar que s’han preparat per a la seva reutilització, reciclatge i valorització.

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de fer la sol·licitud

 • Auditoria energètica amb l’abast de les actuacions previstes i en la qual es contempli la implantació dels sistemes de comunicació, control i telegestió de les instal·lacions, així com la reducció del consum d’energia elèctrica i les emissions de diòxid de carboni associades. Per al cas de les instal·lacions d’enllumenat, l’auditoria recollirà l’estat actual de les instal·lacions d’enllumenat de tot el municipi.
 • Informació sobre el pla de gestió de residus previst en relació amb la seva reutilització i reciclatge, d’acord amb el que estableix la Llei 22/2011, de 8 de juliol, de residus i sòls contaminats i que permeti assolir, a l’almenys, un 30% de reutilització i reciclatge dels materials afectats en la reforma.
 • Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable.

Documentació general a presentar per cada sol·licitud

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

 1. Certificat acreditatiu de la resolució o acord de l'òrgan de govern o de representació competent de l'entitat sol·licitant en què, de forma expressa, s'aprovin:
  1. La participació i acceptació expressa del procediment regulat per aquest Reial decret.
  2. Les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda, el pressupost total i el compromís per dotar pressupostàriament el projecte, així com el compromís per finançar la totalitat de el projecte amb caràcter previ al cobrament de l'ajuda. Aquest compromís es pot condicionar a l'obtenció de la resolució de concessió d'ajuda, així com de la bestreta que sobre la mateixa pugui concedir-se.
  3. La Memòria descriptiva de les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda.
 2. Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable (model específic facilitat per IDAE per cada tipus de mesura)
 3. Declaració responsable, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex II del RD)
 4. Declaració sobre la informació mediambiental del projecte, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex III del RD)
 5. Model declaració compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 6. Model de declaració de cessió i tractament de dades amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 7. Model d’autorització expressa a IDAE per consultar el compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social. Descarregar Model.

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.