Mesura 3.
Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred

Documentació específica per a la justificació de la Mesura 3

(recordar tenir en compte la documentació general)

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de la justificació

a) Autorització d’explotació o acta de posada en servei, quan sigui preceptiva, emesa per l’empresa instal·ladora i diligenciada per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

b) Certificat de la instal·lació tèrmica, subscrit per l’instal·lador habilitat i el director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva, registrat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma d’acord amb el RITE, en el cas d’actuacions sobre instal·lacions tèrmiques.

c) Projecte o memòria tècnica de disseny (segons sigui procedent per a la tipologia d’actuació) que s’hagi aportat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma per a l’obtenció de l’autorització d’explotació o acta de posada en servei i/o certificat de la instal·lació tèrmica.

d) Per a les actuacions de tipologies amb bombes de calor geotèrmiques, hidra tèrmiques o aerotèrmiques, acreditació que les bombes de calor accionades elèctricament tenen un SPF superior a 2,5. S’acreditarà mitjançant les especificacions tècniques del fabricant de l’equip o, en defecte d’això, mitjançant un informe justificatiu del valor del SPF signat per tècnic competent.

Per a les actuacions de tipologia de biomassa de potència menor d’1 MW haurà de presentar-se, per a l’equip definitivament instal·lat, una acreditació per part del fabricant de l’equip del compliment dels requisits d’eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d’ Eco disseny en vigor (segons correspongui, Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió, de 24 d’abril de 2015 o Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió, de 28 d’abril de 2015.

e) Document acreditatiu que s’han realitzat els mesuraments que permeten verificar que la instal·lació compleix els nivells d’emissions indicats en l’apartat 4 d’aquesta mesura, realitzat per entitat independent, per al cas d’instal·lacions de biomassa.

f) En el cas d’instal·lacions d’energia solar tèrmica, certificat en vigor del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic dels captadors solars a instal·lar.

g) Certificació energètica de l’edifici després de la realització de les actuacions, subscrita per tècnic competent i registrada en el registre de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

Documentació general a presentar per cada sol·licitud de justificació

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.