Mesura 4.
Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC

Documentació específica per a la justificació de la Mesura 4

(recordar tenir en compte la documentació general)

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de la justificació

a) Certificat sobre compliment de les directives comunitàries de seguretat elèctrica i compatibilitat electromagnètica, en els equips que aplicació.

b) Certificat de la instal·lació elèctrica, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, subscrit per l’instal·lador habilitat i registrat en l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, en el cas d’actuacions sobre instal·lacions elèctriques.

c) Projecte o Memòria Tècnica de Disseny (segons sigui procedent per a la tipologia d’actuació), signat per un tècnic titulat competent o per l’instal·lador habilitat, segons correspongui per a la categoria de la instal·lació corresponent. Quan la reforma sigui sobre una instal·lació d’enllumenat exterior, la documentació es correspondrà amb el contingut especificat en la instrucció tècnica ITC-EA-05 del Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior.

d) Per a les instal·lacions d’enllumenat exterior reformades, còpia de l’etiqueta energètica de la instal·lació segons l’especificat en la instrucció tècnica ITC-EA-01 del Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior.

e) Per a les instal·lacions d’enllumenat exterior reformades amb tecnologia LED, certificat signat pel tècnic titulat competent autor del projecte o, en defecte d’això, el Director d’Obra o, en el seu cas, l’empresa instal·ladora autora de la memòria tècnica final de la instal·lació executada que la instal·lació compleix amb el que s’estableix en el document «Requisits tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d’enllumenat exterior» elaborat pel IDAE i el Comitè Espanyol d’Il·luminació (CEI).

Documentació general a presentar per cada sol·licitud de justificació

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.