Mesura 3.
Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred

Documentació específica per a la sol·licitud de la Mesura 3

(recordar tenir en compte la documentació general)

Objecte

 • Reduir el consum d’energia final d’origen fòssil i emissions de diòxid de carboni mitjançant la utilització d’energies renovables (solar tèrmica, geotèrmia, aeortèrmia i hidrotèrmia o biomassa) destinades a satisfer la demanda d’aigua calenta sanitària, calefacció o refrigeració i altres, en edificis i infraestructures públiques, tant nous com existents. Entre aquestes infraestructures públiques, s’inclouen les xarxes de calor i / o fred, que podran donar servei a qualsevol usuari.
 • Les xarxes de calor i / o fred objecte d’ajut han de justificar que a l’almenys el 80% de la producció tèrmica es consumeix en instal·lacions públiques sense activitat econòmica, i que no es produeix una venda d’energia a tercers.

Requisits tècnics, energètics i ambientals

 • Les instal·lacions hauran de disposar d’una pantalla informativa sobre la generació tèrmica de calor i / o fred en temps real , visible per a les persones que visitin l’edifici (per instal·lacions de potència inferior a 70kW pot ser un panell estàtic). Totes han de disposar d’un lloc web de consulta pública que faciliti informació de producció elèctrica en temps real i dades històriques de la instal·lació.
 • Existeixen requisits tècnics exigibles per cada tipus d’instal·lació que es poden consultar al text del RD.
 • Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i enderroc considerats no perillosos s’haurà de justificar que s’han preparat per a la seva reutilització, reciclatge i valorització.

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de fer la sol·licitud

 • Plànol d’implantació i esquema de principi que permeti comprendre perfectament l’actuació a desenvolupar i que mostri possibles interaccions amb els equips o sistemes tèrmics existents.
 • En el cas d’actuacions sobre edificis, s’aportaran els següents certificats energètics dels mateixos:
  • Certificat energètic de l’edifici existent en el seu estat actual i registrat en el registre de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.
  • Certificat energètic de l’edifici que s’assolirà després de la reforma proposada per la qual se sol·licita ajuda, demostrant que el projecte permet millorar almenys 1 lletra en l’escala d’emissions de CO2. No és necessari que aquest certificat energètic estigui registrat en el registre de l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
 • Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable

Documentació general a presentar per cada sol·licitud

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

 1. Certificat acreditatiu de la resolució o acord de l'òrgan de govern o de representació competent de l'entitat sol·licitant en què, de forma expressa, s'aprovin:
  1. La participació i acceptació expressa del procediment regulat per aquest Reial decret.
  2. Les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda, el pressupost total i el compromís per dotar pressupostàriament el projecte, així com el compromís per finançar la totalitat de el projecte amb caràcter previ al cobrament de l'ajuda. Aquest compromís es pot condicionar a l'obtenció de la resolució de concessió d'ajuda, així com de la bestreta que sobre la mateixa pugui concedir-se.
  3. La Memòria descriptiva de les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda.
 2. Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable (model específic facilitat per IDAE per cada tipus de mesura)
 3. Declaració responsable, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex II del RD)
 4. Declaració sobre la informació mediambiental del projecte, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex III del RD)
 5. Model declaració compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 6. Model de declaració de cessió i tractament de dades amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 7. Model d’autorització expressa a IDAE per consultar el compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social. Descarregar Model.

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.