Preguntes Freqüents

Respostes d’IDAE a les preguntes realitzades per els municipis

1. Un municipi canvia tot l'enllumenat a LED amb part d'una ajuda d'un PUOSC Pla únic d'Obres i serveis de Catalunya). Les ajudes regulades en l'RD 692/2021 són compatibles amb aquesta ajuda en concret?

Tal com s’indica en el RD 692/2021:

“2. Les ajudes regulades en aquest reial decret seran compatibles amb altres ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat, que poguessin ser atorgades per qualsevol Administracions públiques o organismes o ens públics, nacionals o internacionals, sempre que no tinguin el seu origen en un fons o programa d’ajudes de la Unió Europea, així com l’import de l’ajuda o subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres incentius, no superi el cost del projecte.

L’entitat sol·licitant haurà de declarar les ajudes o subvencions que hagi sol·licitat, obtingut o cobrat per a les actuacions objecte de les ajudes previstes en aquest reial decret.”

Per tant, si les ajudes que indica no provenen de Fons Europeus i no se supera el cost de projecte amb ambdues, sí serien compatibles.

2. En la nostra demarcació existeixen diferents entitats municipals descentralitzades (EMD). ¿Aquestes entitats poden ser beneficiàries?

Segons el RD 692/2021:

“Article 6. Entitats beneficiàries.
1. Podran ser beneficiàries de les ajudes regulades per aquest reial decret les següents entitats, sempre que realitzin projectes singulars locals d’energia neta en els termes previstos en l’article 9, i en l’àmbit territorial previst en l’article 2:
a) Les entitats locals previstes per l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
b) Qualsevol altra Entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.
c) Els organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculades a les Entitats locals territorials la funció de les quals sigui la gestió directa dels serveis públics locals, sempre que aquests organismes o entitats no desenvolupin activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
d) Les Comunitats Autònomes Uniprovincials i la Foral de Navarra.”
Al seu torn, l’Art. 2 d’aquest mateix RD estableix:
“Article 2. Àmbit d’aplicació.
(…)
2. L’àmbit territorial per a l’execució dels projectes elegibles se circumscriu al territori nacional conformat pels municipis denominats, a l’efecte d’aquest reial decret, de repte demogràfic, que seran aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.”

D’altra banda, dir que la determinació de la xifra d’habitants d’aquests municipis es realitzarà d’acord amb el que s’estableix pel Reial decret 1147/2020, de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2020. Les entitats singulars de població seran aquelles la denominació i el codi de les quals de 9 xifres figuren en el Nomenclàtor de l’INE, i la determinació de la seva població a l’efecte del que es preveu en el paràgraf anterior es realitzarà d’acord amb el publicat per aquest. La caracterització de municipi «no urbà» es determinarà d’acord amb el que s’estableix en la publicació «Atles Estadístic de les Àrees Urbanes» del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Es podran afegir, en el seu cas, els nous municipis que poguessin complir aquests requisits de repte demogràfic després de les revisions i actualitzacions que puguin ser publicades en totes dues fonts oficials amb posterioritat i mentre romanguin vigent els programes d’ajudes en els termes que especifiquen les seves bases.

Pot consultar tota la informació facilitada, fins i tot pròximament el llistat de municipis elegibles, a través del següent enllaç: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de

3. En la mesura 5 es pot procedir a l'adquisició d'un vehicle elèctric per al servei municipal de neteja viària a través d'un sistema de compra centralitzada (ACM)?

Si la contractació a través del sistema de compra centralitzada compleix la normativa de contractació pública en vigor i els requisits addicionals que imposa la convocatòria es podrà realitzar. S’ha de tenir en compte que els criteris que hagi considerat aquesta central de compres per seleccionar els subministraments siguin compatibles amb tots els requisits anteriors, entre ells, els que recull el punt 3. b) de l’article 7 de la convocatòria, dels quals es destaquen els següents:

“3r En els documents (plecs, anuncis, etc.) que sustentin la contractació dels béns i/o serveis a prestar, s’ha de fer constar expressament el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021 /241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com referència al PROGRAMA DUS 5000 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

4t No serà admissible la inclusió de criteris de valoració discriminatoris o que alterin la concurrència.”

4. Un municipi vol rehabilitar un edifici que està en un estat molt precari. És possible sol·licitar una ajuda per a reconstruir-ho amb un bon sistema constructiu i instal·lacions climàtiques i fotovoltaiques adequades? És a dir, és elegible actuar en elements estructurals o divisions interiors?

Tal com indica el RD 692/2021:

“Es consideraran elegibles les actuacions sobre l’envolupant tèrmica de l’edifici o cap sobre dels seus tancaments per separat (cobertes, sòls, buits, murs i mitgeres) i no sobre un o diversos locals del mateix edifici considerats individualment.

No es contempla la renovació d’equips generadors d’energia tèrmica per uns altres que utilitzin combustibles fòssils o bombes de calor que no siguin considerades renovables; els equips generadors que es consideren elegibles a l’efecte d’aquest reial decret són únicament els descrits en la mesura 3 d’ aquest mateix annex: «Instal·lacions de generació tèrmica renovable i xarxes de calor i/o fred.”

5. En l'Annex I, mesura 5, article 3, apartat g, tenim dubtes en relació a si el vehicle a substituir cal que tingui una antiguitat mínima o bé si és necessària una mínima antiguitat pel que fa a la seva titularitat per part de l’entitat municipal.

La convocatòria no estableix terminis d’antiguitat concrets per als vehicles a renovar. En qualsevol cas, en la documentació “ex-ante” a lliurar amb la sol·licitud s’haurà d’indiciar i justificar que el vehicle que es pretén renovar, i que haurà de ser desballestat, ha arribat o està pròxim a assolir la seva vida útil, de manera que el desballestament no generà un perjudici significatiu als objectius mediambientals i en particular no generarà ineficiències en l’ús de matèries primeres.

6. En la mesura 3, es podria considerar elegible la fototèrmia?

Les energies que es contemplen dins de la Mesura 3 són : Solar Tèrmica, Geotèrmia, Energia ambienti (aerotèrmia i hidrotèrmia) i Biomassa.

7. En la mesura 4, podria entrar un projecte en què un municipi vol il·luminar una zona que anteriorment no ho estava. És a dir, entrarien nous punts de llum?

Tal com s’indica en l’RD 692/2021:

“Les actuacions emmarcades en aquesta mesura persegueixen l’actualització dels municipis mitjançant la utilització de tecnologies de la informació, renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior existents, les seves instal·lacions d’il·luminació ornamental i les xarxes semafòriques sota criteris d’estalvi i eficiència energètica, la qual cosa permetrà reduir de manera significativa el seu consum d’energia elèctrica.”

Per tant, ha d’haver-hi una renovació perquè sigui elegible.

8. Un municipi vol implantar plaques solars en els dipòsits d'aigua per a millorar l'eficiència energètica del servei d'aigua potable, aquest cas en concret, entraria en la mesura 2?

En el RD 692/2021 s’indica, en la Mesura 2:

“Seran elegibles els autoconsums col·lectius en edificis públics promoguts per les entitats públiques. Cal assenyalar que l’entitat beneficiària de la subvenció no podrà desenvolupar cap activitat econòmica per la qual ofereixi béns i/o serveis en el mercat, ni abans ni després de la concessió de la subvenció.

Les instal·lacions d’autoconsum objecte de subvenció han de justificar que almenys el 80% de la producció elèctrica es consumeix en instal·lacions públiques sense activitat econòmica, ja sigui mitjançant autoconsum individual o compartit i que no es produeix una venda de l’electricitat generada superior al 20% de la produïda en còmput anual.”

9. Un municipi vol realitzar un projecte d'una via verda que transcorre paral·lel a la via del tren i que uneix dos municipis. Aquest ens pregunta si podria presentar en la mesura 5 i si és així de quina manera s'hauria de justificar l'estalvi energètic de 5%?

En aquest cas només serà elegible la part que transcorri dins del municipi que compleix les condicions de la convocatòria. En qualsevol cas, aquesta via ha de suposar un canvi modal i produir un desplaçament de l’ús de vehicle privat consumidor de combustibles fòssils cap a d’altres modalitat de mobilitat més eficients, que produeixin un estalvi real d’energia d’almenys un 5% en relació a la situació de partida.

10. Diversos municipis mostren la seva preocupació ja que tenen espais que actualment estan en desús però els volen reconvertir en local social o altres. La pregunta és, com poden justificar que s'ha produït un estalvi energètic si inicialment el cost era zero ja que aquest equipament municipal no s'utilitzava?

El fet que actualment estiguin en desús no implica que no tinguin o puguin tenir certificat energètic registrat. Els programes de qualificació energètica d’edificis simulen les demandes i en cas de no disposar d’equips de generació tèrmica, proposa uns per defecte. De fet, és requisit imprescindible que el certificat de l’edifici existent estigui registrat a l’organisme responsable de la comunitat autònoma.

11. Si una sol·licitud inclou vàries mesures, els procediments de contractació es poden vincular a cadascuna de les mesures i no necessàriament agrupar-se en un únic procediment de contractació?

La contractació s’ha de dur a terme d’acord amb la normativa de contractació pública en vigor, i amb el vistiplau de la unitat d’intervenció responsable. La convocatòria només estableix les següents restriccions en matèria de contractació, que es recullen a l’article 7. 3r del Reial decret 692/2021 de 3 d’agost, pel qual es regula la concessió directa d’ajuts per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta a municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000), en el marc del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

“6è Per afavorir l’eficàcia i la transparència en la destinació dels fons públics, els contractes s’han de fer preferentment mitjançant procediment obert. En el cas de contractes d’obres que hagin de ser formalitzats com a contractes menors serà obligatori acreditar a la documentació justificativa la sol·licitud d’almenys 3 ofertes, per justificar l’adjudicació en preu de mercat.

7è Atesa la definició i el detall que, en la fase de sol·licitud, han de presentar els projectes previstos en aquest Reial decret, tant en abast com en pressupost, no podran ser admesos com a costos elegibles en la formalització dels contractes les possibles millores que si escau haguessin pogut ser licitades per a l’execució de les actuacions subvencionables i, per tant, en cas que es presentin contractes que hagin resultat adjudicats a empreses que les hagin ofertat, aquestes seran minorades de l’import del cost elegible definitiu per al càlcul de lajuda final a atorgar.”

Per tant, sobre la possibilitat que els procediments de contractació puguin vincular-se a cadascuna de les mesures i no necessàriament agrupar-se en un únic procediment de contractació, és possible sempre que responguin a objectes de contracte clarament definits, delimitats i no relacionats entre ells de manera que no es puguin considerar (o ser susceptibles de considerar-se) fraccionament de contractes, ja que en cas contrari es podria incórrer en irregularitats en la contractació que podrien ser causa de revocació de l’ajuda.