Mesura 5.
Mobilitat Sostenible

Documentació específica per a la sol·licitud de la Mesura 5

(recordar tenir en compte la documentació general)

Objecte

Reduir el consum d’energia final i les emissions de diòxid de carboni actuant sobre la mobilitat per aconseguir canvis importants en el repartiment modal, amb una major eficiència, en detriment de la utilització de el vehicle privat amb baixa ocupació, així com fomentar l’ús de modes no consumidors d’energia fòssil, com la marxa a peu i la bicicleta, així com els combustibles alternatius:

 • Actuacions de promoció de la mobilitat de vianants
 • Implantació de la mobilitat en bicicleta
 • Camí escolar: promoció de la mobilitat de vianants i / o amb bicicleta a l’escola.
 • Nova política d’aparcament
 • Transport públic
 • Promoció de l’ús compartit del cotxe
 • Reordenació i disseny viari
 • Vehicles públics elèctrics (sempre i quan prestin un servei públic)
 • Infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric d’ús exclusiu de l’entitat local

Requisits tècnics, energètics i ambientals

 • Aconseguir un estalvi energètic mínim d’un 5% respecte a la situació de partida, pel canvi modal produït sumat, si s’escau, a l’efecte de les actuacions complementàries.
  Per cadascuna de les tipologies d’actuacions elegibles, es contemplen requisits específics que es poden consultar al RD.
 • Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i enderroc considerats no perillosos s’haurà de justificar que s’han preparat per a la seva reutilització, reciclatge i valorització

Documentació tècnica específica a presentar en el moment de fer la sol·licitud

 • Estudi detallat que justifiqui l’estalvi energètic previst després de l’actuació i la reducció de les emissions de diòxid de carboni associada.
 • Per a les actuacions en vies, construcció de carrils bici, desviaments de trànsit, peatonalitzacions, i qualsevol actuació que suposi modificacions en el trànsit rodat, s’aportarà com a annex a la memòria plànols explicatius de la situació de partida i després de la reforma, que ajudin a comprendre la magnitud de l’actuació i justifiquin l’assoliment de l’estalvi energètic mínim requerit.
 • Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable.

Documentació general a presentar per cada sol·licitud

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

 1. Certificat acreditatiu de la resolució o acord de l'òrgan de govern o de representació competent de l'entitat sol·licitant en què, de forma expressa, s'aprovin:
  1. La participació i acceptació expressa del procediment regulat per aquest Reial decret.
  2. Les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda, el pressupost total i el compromís per dotar pressupostàriament el projecte, així com el compromís per finançar la totalitat de el projecte amb caràcter previ al cobrament de l'ajuda. Aquest compromís es pot condicionar a l'obtenció de la resolució de concessió d'ajuda, així com de la bestreta que sobre la mateixa pugui concedir-se.
  3. La Memòria descriptiva de les actuacions que componen el projecte objecte d'ajuda.
 2. Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformin el projecte a executar, signada per tècnic responsable (model específic facilitat per IDAE per cada tipus de mesura)
 3. Declaració responsable, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex II del RD)
 4. Declaració sobre la informació mediambiental del projecte, segons el model facilitat per IDAE (Descarregar Annex III del RD)
 5. Model declaració compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 6. Model de declaració de cessió i tractament de dades amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Descarregar Model.
 7. Model d’autorització expressa a IDAE per consultar el compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social. Descarregar Model.

Mesures subvencionables

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.