Justificació de l’ajut

Justificació de les inversions: màxim 2 mesos des de la finalització de l’execució (amb la data límit de 30 de novembre de 2025)

Documentació general a presentar per cada sol·licitud de justificació

(més enllà de la documentació específica per cada mesura)

a) Informe justificatiu de l'adequada realització de les actuacions (segons model publicat a l'efecte a la seu electrònica de l'IDAE). Es realitzarà un informe per a cada mesura que inclogui l'expedient, que haurà d'estar subscrit, datat i emès per tècnic titulat competent autor del projecte definitiu o, si no, el Director d'Obra o, si s'escau, l'empresa instal·ladora autora de la memòria tècnica final de la instal·lació executada.

En aquest informe s'ha de justificar la correcta realització de les actuacions, d'acord amb les condicions establertes en les bases i en la concessió de l'ajut, i recollir el realment executat i els resultats obtinguts. Aquest informe justificatiu inclourà la informació sobre els paràmetres energètics que es reculli en els models de la mateixa que per a cada mesura es publicaran a la seu electrònica de l'IDAE.

En el cas de «projectes integrals», informació que justifiqui que indiquen els apartats 2 i 3 de l'article 11 actualitzada d'acord amb el projecte finalment executat.

b) Acta de replanteig o declaració responsable signada pel Director de l'Obra o, si s'escau, l'empresa instal·ladora, i un representant de beneficiari, o, si escau, documentació fefaent (contractes, plec de prescripcions tècniques, avantprojecte, etc. ), on es justifiqui la data d'inici de les actuacions i l'estat previ dels edificis i / o infraestructures objecte de l'ajuda.

c) Certificat de recepció de les actuacions, subscrit pel representant de l'entitat local.

d) Projecte definitiu o Memòria tècnica final de la instal·lació signat per tècnic titulat competent, o per l'empresa instal·ladora autoritzada.

e) Justificació documental d'execució de l'actuació «ex post» que es requereix per a cada mesura, segons s'estableix en l'annex I d'aquest reial decret.

f) Relació certificada i còpia dels contractes subscrits pel beneficiari per a la realització de les actuacions objecte d'ajuda, així com documentació justificativa del procediment de contractació: adreça web del perfil del contractant, plecs, anuncis de licitació i resolució o acord d'adjudicació i formalització de contractes, acords de l'òrgan de contractació, etc.

g) Relació certificada i còpia de les factures, i dels seus corresponents justificants bancaris de pagament, de les partides del pressupost aprovat com a inversions i despeses elegibles realitzades per a dur a terme l'execució del projecte objecte d'ajuda. S'eximeix de l'obligació de presentar aquelles factures que tinguin un import inferior a 3.000 euros.

Les factures hauran de ser detallades i incloure, prou identificats, els conceptes i imports corresponents a les actuacions objecte d'ajuda. Els conceptes que figurin en les factures hauran de correspondre's amb els aprovats en la resolució de la concessió de l'ajuda, és a dir, han de relacionar-se inequívocament amb les actuacions descrites en la memòria i pressupost presentat i aprovat.

Així mateix, els justificants de pagament hauran de ser clarament identificables i relacionables amb les factures aportades.

El IDAE no admetrà com a justificació de les actuacions realitzades, factures o pagaments que no responguin a aquests requeriments.

Amb caràcter general, es considerarà realitzat el pagament o despesa corresponent quan hagi estat satisfet efectivament amb anterioritat al termini de justificació establert en aquest reial decret, no acceptant-se pagaments en metàl·lic. Si la forma de pagament és una transferència bancària, aquesta es justificarà mitjançant còpia del resguard del càrrec d'aquesta, havent de figurar en el concepte de la transferència el número de factura o, a falta d'aquest, el concepte abonat. En tots els justificants de pagament que s'aportin, el beneficiari ha de quedar identificat com a emissor del pagament, bé directament o per entitat financera en el seu nom. En cas de no aparèixer l'emissor del pagament en el justificant, s'aportarà acreditació de l'entitat bancària que contingui informació sobre l'emissor del pagament, destinatari del pagament, data i import.

h) Documentació justificativa de la titularitat dels comptes bancaris des de les quals s'hagin realitzat pagaments de factures o justificació de la procedència de les aportacions, en cas que siguin diferents a la pròpia entitat beneficiària.

Igualment, el beneficiari haurà d'indicar el número d'IBAN del compte bancari en la qual sol·licita que se li realitzi l'ingrés de l'ajuda, així com aportar el document justificatiu que aquest compte bancari és de la seva titularitat.

i) Documentació justificativa de l'existència d'una comptabilitat diferenciada que permeti la traçabilitat de totes les transaccions relacionades.

j) Declaració responsable que acrediti l'existència d'altres subvencions o ajudes obtingudes i cobrades per a la mateixa actuació o finalitat que la sol·licitada en el context de les ajudes objecte d'aquest reial decret (segons model publicat a aquest efecte en la seu electrònica del IDAE).

k) Reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades, que inclogui fotografies de la situació dels edificis/infraestructures després de les actuacions, i en el seu cas, dels equips i instal·lacions principals finals objecte de l'ajuda, i on es mostri el cartell publicitari o senyalització de l'actuació. Informació i enllaç al lloc d'Internet del beneficiari, en cas que disposi d'un, on s'informarà el públic del suport obtingut dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i/o, en el seu cas, de l'instrument de la Unió Europea que correspongui, fent una breu descripció de l'operació, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i destacant el suport financer de la Unió Europea.

l) Declaració responsable garantint el procés de contractació de les actuacions, l'existència d'una comptabilitat diferenciada que permeti la traçabilitat de totes les transaccions relacionades, trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, el compliment de les normes nacionals i comunitàries sobre requisits d'igualtat d'oportunitats i no discriminació aplicables a aquesta mena d'actuacions, el compliment de les normes mediambientals nacionals i comunitàries i dels criteris de la «Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions concordes amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient»; així mateix, garantint el compliment de les normes sobre desenvolupament sostenible i l'aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades en l'àmbit de gestió del projecte objecte d'ajuda (segons model que estarà disponible en seu electrònica de IDAE).

m) Obligatòriament, per als projectes amb un cost elegible superior a 1.000.000 euros i opcionalment per a la resta, haurà de lliurar-se compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, segons el que es preveu en l'article 74 del reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

L'abast i condicions de la revisió del compte justificatiu serà determinat per IDAE en la «Guia per a la justificació de la realització de les actuacions», disponible a aquest efecte en la seu electrònica de IDAE. La despesa derivada de l'elaboració de l'informe d'auditor esmentat tindrà la consideració de despesa elegible, sense excedir la quantitat de 10.000 euros per projecte. La realització i pagament d'aquest informe podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa.

n) Documentació justificativa del compliment dels requisits de gestió de residus de construcció i demolició no perillosos, mitjançant l'aportació del projecte o memòria tècnica on s'inclogui un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, així com del corresponent pla de gestió dels residus de construcció i demolició en el qual es concreti com s'aplicarà, segons el regulat pel Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. La justificació de l'anterior es realitzarà de la forma següent:

  • Per a la correcta acreditació del compliment de la valorització del 70% dels residus de construcció i demolició, l'adjudicatari presentarà una memòria resumeixen on es reculli la quantitat total de residus generats, classificats per codis LER, i els certificats dels gestors de destí, on s'indiqui el percentatge de valorització aconseguit en cadascuna de les instal·lacions. Els residus perillosos no valoritzables no es tindran en compte per a consecució d'aquest objectiu.
  • El compliment de l'establiment de mesures per a realitzar una demolició selectiva s'acreditarà mitjançant els codis LER inclosos en els certificats expedits pels gestors com a justificació del lliurament dels residus generats. Aquests codis seran els corresponents a les fraccions retirades selectivament, com per exemple 170101, 170102, 170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o 170405.
  • En el cas que es valorin residus en la pròpia obra, l'adjudicatari inclourà en la memòria resumeixen informació sobre les quantitats valorades, per codi LER i els medio utilitzats (planta mòbil, gestor, etc.).
  • En el cas que s'utilitzin àrids reciclats procedents de residus, l'adjudicatari inclourà en la memòria resumeixen la documentació que acrediti la compra d'aquests materials, en la qual indicarà la quantitat i el tipus de material.
  • En cas que es produeixin residus d'amiant, serà necessari justificar el seu adequat tractament a través de la notificació prèvia del trasllat dels residus d'amiant des del lloc de generació fins al gestor de residus i els documents d'identificació dels trasllats de residus associats a aquests moviments, en aplicació del Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

o) Documentació justificativa dels valors dels indicadors, si estiguessin publicats i disponibles, que apliquin d'entre els que pugui incloure la Comissió Europea per al seguiment del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de conformitat amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, o en defecte d'això, la informació sobre els paràmetres energètics que es reculli en els models de memòria que per a cada mesura es publicaran en la seu electrònica de IDAE i que puguin permetre amb posterioritat el càlcul d'aquests indicadors.

Documentació específica per a la justificació de cada mesura

Mesura 1

Reducció de la demanda i el consum energètic amb edificis i infraestructures públiques.

Mesura 2

Instal·lacions de generació elèctrica renovable per autoconsum.

Mesura 3

Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.

Mesura 4

Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent Smart Rural i TIC.

Mesura 5

Mobilitat Sostenible.