Diputació de Lleida

Desenvolupament d’un sistema forestal públic i local per a la mobilització de biomassa forestal per a usos tèrmics al Pirineu de Lleida.

Pressupost 3,900,000.00€

Període2018 — 2022

Fons Feder 2014 — 2020

  Comarques amb superfície forestal

Planificació  →

Pilot  →

Implementació  →

Seguiment i control  →

Tancament  →

Cas d’èxit

OBJECTIUS

1. Incrementar l’ús de fonts energètiques renovables per a usos tèrmics.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Governança: Definició i implementació d’un model de governança que permeti el subministrament dels punts de consum en base a la gestió forestal sostenible de boscos públics.
  • Planificació: Avaluació de la biomassa de les zones més arbrades de l’àrea d’actuació i les seves possibilitats d’aprofitament per a fusta o amb finalitats energètiques.
  • Gestió de l’aprovisionament: Implantació de 5 Centres Logístics de Biomassa (CLBs), engegar al seva operativitat i reforma d’un que ja existeix.
  • Punts de consum: Implementació d’una xarxa de 19 instal·lacions tèrmiques amb biomassa arreu de l’àmbit d’actuació.

INDICADORS

Reducció anual estimada de gasos d’efecte hivernacle (tones equivalents de CO₂/any).

ODS VINCULATS

Participa a la transformació del nostre territori

PROJECTES RELACIONATS

Planificació i mobilització dels recursos forestals

Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent.

Pressupost 500,000.00€

Període2018 — 2023

Fons Feder 2014 — 2023

  Comarques amb superfície forestal

Valorització de la fusta

Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient.

Pressupost 600,000.00€

Període 2018 — 2024

Fons Feder 2014 — 2024

  Comarques amb superfície forestal

InnovaTruf

Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.

Pressupost 300,000.00€

Període 2018 — 2022

Fons Feder 2014 — 2022

  Comarques amb superfície forestal